2014. április 16.

Szabályváltozás

Szabályváltozás!!
Megjelent a Magyar Közlöny 2014. évi 54. számában.
Nem minden változás van itt, hanem a horgászattal kapcsolatosok közül szemezgettem.

Aki unja a jogi szövegeket annak két fontos rész:

  • Mostantól nem a horgászat megkezdése előtt, hanem a fogott zsákmány beírásakor kell a fogási naplóba az érintett vízterület nevét és víztérkódját beírni. Tehát előtte ikszelni kell, fogáskor víz nevét, víztérkódot, dátumot is be kell írni. Példaként a CnR horgászok csak ikszelnek.
  • A kívülről akadt, de idegenhonos halakat is vissza kell engedni.
  • A nem nyilvántartott vizeken (amit nem kezel senki) az őshonos halakra csak CnR - tilos halat elvinni!! Nem őshonos halakat el lehet vinni.Vigyázat, a rendőr is ellenőrizhet - nem kell halőr hozzá!
Hadd emeljem még ki előtte, hogy - habár ez korábban is így volt - a fogás = megfogott és vissza nem engedett hal. Fontos!
---------------------------

44/2014 (IV.14.) VM rendelet


4. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosítása

16. § A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet] 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § Ha a Hhvtv. és a végrehajtására kiadott rendeletek másként nem rendelkeznek, nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, továbbá olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át, tilos a halászat, valamint az őshonos halfajok bármilyen halász- vagy horgászeszközzel, illetve -módszerrel történő kifogása, kivéve az engedélyezett halmentés és kutatás eseteit. Nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, továbbá olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át, horgászni csak állami horgászjegy birtokában, őshonos halakra csak azok megfogása és visszaengedése céljából, a horgászatra vonatkozó jogszabályok betartásával lehet. Ezeken a halgazdálkodási vízterületeken az idegenhonos halfajok kifoghatók.”

20. § (1) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 28. § (15)–(17) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(15) Horogra kívülről és nem a fejrészen akadt halat megtartani tilos.

(16) Az állami horgász-, illetve halászjegy jogosultja által szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára a szükséges oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja az állatot érő stresszhatásokat.

(17) Az őshonos halállomány védelme érdekében máshonnan származó idegenhonos halakat a vízbe engedni, és az inváziós idegenhonos halakat – a (15) bekezdés szerinti kívülről akadás, valamint a 30. § (2) bekezdése szerinti esetet kivéve – visszaengedni tilos. Idegenhonos hallal csalizni kizárólag azon a halgazdálkodási vízterületen szabad, ahol a nem őshonos hal kifogásra került.”

(2) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 28. § (21) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(21) A horgászat vagy a halászat során, legkésőbb a kifogott hal tömegének feljegyzésekor a fogási napló fogás összesítő táblázatában fel kell tüntetni a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését.”

21. § A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. § (1) Ha horgászverseny, illetve a horgászat, a halászati hagyományok, a halételek megismertetése és népszerűsítése érdekében tartandó rendezvény (a továbbiakban együtt: rendezvény) megtartásához a rendezvény jellege alapján a Hhvtv. 16. §-a szerinti felmentés, vagy az adott naptári időszakra a 9. melléklet szerint nem kifogható halak visszaengedésének kötelezettsége alóli felmentés szükséges, a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a felmentést a következő feltételek fennállása esetén adhatja meg:

a) a rendező a felmentés iránti, a rendezvény részletes leírását, a halfogás szabályait, valamint a kérelmezett felmentést bemutató kérelmét a rendezvény kezdetét legalább 15 nappal megelőzően benyújtja,

b) a rendező a kérelméhez mellékeli a halgazdálkodásra jogosult rendezvényhez való hozzájárulását, és

c) a rendezvény nem veszélyezteti a hal élőhelyét és a halállományt.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt felmentés megadására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 15 nap.

(3) A Hhvtv. 16. §-a alóli felmentéssel megtartott horgászversenyek esetében a megfogott halakat élve kell tartani és legkésőbb a horgászverseny végén, a kíméletes mérlegelés után vissza kell engedni.”

23. § (1) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Hhvtv. 40. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítése esetén a Megbízott a határidőn túl leadott, hibásan kitöltött vagy le nem adott fogási napló esetén is kiadhatja az állami horgászjegyet.”

(2) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 35. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: „(4a) A (4) bekezdés szerinti esetben az állami horgászjegy díja a Hhvtv. szerinti díjmentességben nem részesülő személyek esetén a mindenkori díj kétszerese, díjmentességben részesülő személyek esetén az állami horgászjegy díjának megfelelő összeg. A Megbízott a (4) bekezdés szerinti jegyváltás tényéről köteles feljegyzést készíteni és elszámolásában tájékoztatni az illetékes halgazdálkodási hatóságot.”

(3) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 35. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az állami halászjegyhez vagy halászati engedélyhez kiadott fogási naplót legkésőbb a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles leadni a halgazdálkodási hatóságnál. A fogási napló tulajdonosa köteles úgy átadni a fogási naplóját, hogy éves fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és halfajonként összesíti, valamint összegzi a halászattal eltöltött napok számát.”

24. § A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Adattár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására a NÉBIH-et jelöli ki. A NÉBIH feladatainak szakmai megvalósításában a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutató Intézet közreműködik. A NÉBIH felelős az Adattár üzemeltetéséért és karbantartásáért, az adatok védelméért, az információs rendszer számítógépparkjának és programjainak folyamatos fejlesztéséért.”

1 hozzászólás:

Ez már valamivel jobb.

Aki az elsőt kreálta, az DIGITÁLIS analfabéta. A redundáns információk halmaza alkalmatlan az értékelésre. Minden esetben eltér a származtatott, (származtatható) információtól. Tehát a lustaság és tudatlanság hibához vezet.

Udvözlettel: Egy (nyugdíjas) informatikus